Consolidation of calculations - обединение на калкулации

  • Разработено за нуждните на българския пазар
  • Приложение при регистрирани няколко щети за даден автомбил(VIN), които ще бъдат отстранени с един ремонт
  • Позволява обединението на информацията от на всички регистрирани щети в една нова, окончателна
  • Елиминира дублиращите се операции, константни материали и други като по този начин оптимизира разходите